Следим за пълнотата и правилното съставяне на актовете и протоколите по време на строителството, съгласно Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителство;

Следим за коректното изпълнение на строежите, съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл.169, ал.1 и ал.2 от ЗУТ;

Отговаряме за годността на строежите за въвеждането им в експлоатация, съгласно Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежи на територията на Република България;

Изготвяме и окомплектоваме нужната документация за въвеждането на готовия строеж в експлоатация;

Съставяне на окончателен доклад до съответната Община, ДНСК и РДНСК, на база на който се издава Удостоверение за въвеждане в експлоатация, респ. Разрешение за ползване.