За съставяне на техническия паспорт се ангажираме с необходимите стъпки съгласно нормативната уредба:

Събиране на цялата налична документация за сградата;

Пълно обследване, включващо:
→съставяне на информационна база данни за нормативните (проектните) стойности на техническите характеристики на обследвания строеж, в т.ч. и тези, свързани със съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 – 3 ЗУТ;
→установяване на действителните технически характеристики на строежа;
→анализ на действителните технически характеристики на строежа и оценка на съответствието им с нормативните стойности;
→разработване на мерки;

Енергийно обследване на сградата и издаване на енергиен сертификат;
Съставяне на доклад за резултатите от обследването;

Съставяне и регистриране на техническия паспорт.

Нашите предимства са:

Ние  предлагаме качествено обслужване и компетентни решения,   работим в динамична среда с гъвкавост, бързина и високо качество;

Нашият екип е в състояние веднага да извърши качествен оглед и да започне проучване при възлагане на конкретен проект.