Изготвяме бързо и качествено оценки за съответствие на инвестиционнен проект със съществените изисквания към строежите /чл.142, ал.5, ал.6 т.2 от зут/

Ангажираме се с преглеждането на проектната документация от нашите квалифицирани специалисти и ако е необходимо отсраняването на неточности по съответните проектни части.

Съдействаме отностно съгласуването на проектната документация с експлоатационните и контролни органи и получаването на Разрешение за строеж

Отговаряме и следим за взаимната съгласуваност между частите на проекта, както и за пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

Не на последно място следим за правната страна в инвестиционния процес.